Śmierć pracownika zawsze oznacza ustanie stosunku pracy. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie ma żadnych obowiązków względem zmarłego pracownika. Wręcz przeciwnie. Przede wszystkim musi on rozliczyć wszelkie należności do dnia śmierci pracownika. Czasem może to także oznaczać obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej.

Śmierć pracownika a wypłata należności

Pracodawca zawsze ma obowiązek do wypłaty należności jakie przysługują pracownikowi do dnia jego śmierci. Należności te dotyczą nie tylko podstawowego wynagrodzenia, ale także np. premii jeśli taka pracownikowi się należała. Dodatkowo pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Odprawa pośmiertna

Pracodawca jest także zobowiązany do wypłaty odprawy pośmiertnej. Wysokość odprawy pośmiertnej uzależniona jest od stażu pracy pracownika. Jeśli pracownik zatrudniony był mniej niż 10 lat wówczas pracodawca zobowiązany jest do wypłaty równowartości jednego wynagrodzenia. W przypadku kiedy pracownik zatrudniony był co najmniej 10 lat wówczas pracodawca zobowiązany jest do wypłaty trzymiesięcznego wynagrodzenia. Jeśli pracownik zatrudniony był przez okres co najmniej 15 lat to pracodawca wypłacić musi równowartość sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Co ważne, pracodawca od odprawy pośmiertnej nie opłaca podatku oraz składek ubezpieczeniowych. Innymi słowy, odprawa pośmiertna zwolniona jest z opodatkowania i oskładkowania. Są jednak sytuacje, w których pracodawca nie jest zobligowany do wypłaty odprawy pośmiertnej. Ma to miejsce wtedy, gdy pracodawca z własnych środków ubezpieczył pracownika na życie. Jeśli w takim przypadku wypłacone odszkodowanie nie będzie niższe niż należna odprawa pośmiertna, wówczas pracodawca nie ma obowiązku do jej wypłaty. Jeśli jednak odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela okaże się niższe, pracodawca musi pokryć różnicę.

Kto może otrzymać należność po zmarłym pracowniku?

Należności jakie pracodawca jest zobowiązany do wypłaty zmarłemu pracownikami otrzymać może współmałżonek lub inni członkowie rodziny, którzy spełniają przepisy dotyczące uzyskania renty rodzinnej. Bardzo ważne jest to, iż to pracodawca ma obowiązek ustalić kto jest uprawniony do otrzymania wszystkich należności. Pracodawca, aby wypłacić należności, musi otrzymać od uprawnionej osoby dokument potwierdzający takie uprawnienie. W przypadku braku osoby uprawnionej, pracodawca wypłaca należność spadkobiercom, których wskazał sąd. Dotyczy to jednak jedynie należności w postaci wynagrodzenia, a nie odprawy pośmiertnej. Wszystkie te środki rodzina może wykorzystać na dowolny cel, np. na usługi pogrzebowe związane z pochówkiem.