Śmierć bliskiej osoby to zawsze traumatyczne wydarzenie, po którym ciężko dojść do siebie. Wiąże się z koniecznością wielu zmian i ułożenia sobie życia na nowo, bolesnym poczuciem straty i wieloma pytaniami dotyczącymi przyszłości. Oznacza również szereg formalności prawnych, których trzeba dopełnić. Należy do nich między innymi uregulowanie kwestii związanych z zakładem pracy, w którym zatrudniony był zmarły. Mamy tu na myśli wypłatę świadczeń, takich jak odprawa pośmiertna.

Odprawa pośmiertna

Polskie prawo nakłada na pracodawcę obowiązek wypłacenia świadczeń rodzinie zmarłego pracownika. Wśród nich znajduje się między innymi odprawa pośmiertna, czyli jednorazowa kwota wypłacana przez przedsiębiorstwo lub przez firmę ubezpieczeniową, jeśli zmarły miał wykupioną polisę. Warto podkreślić, że to świadczenie przysługuje również wtedy, gdy pracownik zmarł w okresie następującym po rozwiązaniu stosunku pracy, ale w trakcie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy na skutek choroby. Ponadto, ze swoich zakładów pracy najbliższa rodzina powinna otrzymać urlop okolicznościowy z tytułu śmierci członka rodziny. To jednak nie wszystko, co należy się krewnym zmarłego.

Wypłata świadczeń przez zakład pracy

Pieniądze, które zarobił pracownik i które nie zostały mu wypłacone przed śmiercią, powinny trafić do jego bliskich. Mowa tutaj zarówno o wynagrodzeniu, jak i premiach, nagrodach, dodatkach stażowych i funkcyjnych oraz ekwiwalencie za urlop. Od tych sum nie pobiera się składek na ZUS. Jednakże, odprowadza się zaliczkę na podatek dochodowy z pominięciem stosowania kosztów uzyskania przychodu. Te wszystkie świadczenia przysługują rodzinie zmarłego, a konkretnie: małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzeństwu. Warto jednak dokładniej przyjrzeć się temu, jak przepisy prawne doprecyzowują warunki niezbędne do otrzymania pieniędzy.

Komu należą się pieniądze?

Współmałżonek zmarłego pracownika otrzymuje odprawę bez potrzeby spełniania żadnych dodatkowych warunków. Dzieci są uprawnione do otrzymania świadczeń w przypadku gdy mają mniej niż szesnaście lat lub mniej niż dwadzieścia pięć, o ile kontynuują naukę. Ci, którzy ukończyli dwadzieścia pięć lat, jednak są całkowicie niezdolni do pracy, również mają prawo do otrzymania środków. Wnuki i rodzeństwo mają takie prawo do czasu ukończenia pełnoletniości. Odprawa przysługuje także rodzicom, ojczymowi oraz macosze zmarłego pod warunkiem spełnienia jednego z trzech warunków:

– skończyli 50 lat,

– są niezdolni do pracy,

– wychowują dziecko, wnuka, rodzeństwo uprawnionych do renty po zmarłym, o ile podlegali całkowitemu utrzymaniu przez pracownika.

Odprawa pośmiertna zostaje równo podzielona pomiędzy wszystkie osoby uprawnione do jej otrzymania. Gdy uprawniona jest tylko jedna osoba, otrzyma ona połowę odprawy i całą kwotę obejmującą wynagrodzenie zmarłego, premie, ekwiwalent za urlop i tym podobne. W przypadku braku takiej osoby, świadczenia nie wypłaca się nikomu, a pozostałe należności włącza się do masy spadkowej.