Śmierć bliskich to zawsze bardzo trudny moment. Najbliżsi nie mogą w spokoju przeżyć żałoby, ponieważ pozostaje wiele spraw do załatwienia. Po pogrzebie, kiedy upłynie trochę czasu, przychodzi kolej na uregulowanie kwestii związanych ze spadkiem. Jednak nie dla każdego prawo spadkowe jest do końca oczywiste. Od wielu czynników zależy co, komu przypadnie w udziale. Warto bliżej zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami spadkowymi. 

Dziedziczenie

W pierwszej kolejności warto podkreślić, że długi, wierzytelności i prawa rzeczowe nie wygasają w momencie śmierci i przechodzą one jako spadek na spadkobiercę. Wszystkie zależności związane z tym tematem reguluje właśnie prawo spadkowe. 

Określano szereg kwestii związanych z nabyciem spadku, jego przyjęciem lub odrzuceniem, a także z zachowkiem, czyli z ochroną interesów najbliższej rodziny zmarłego. Aby przepisy prawa spadkowego byłby zrozumiałe dla osób postronnych, bardzo ważne jest rozumienie podstawowych terminów jak:

  • spadkodawca – osoba zmarła, która pozostawia po sobie spadek,
  • spadkobierca – podmiot, na który przechodzą prawa zmarłego, 
  • spadek – ogół praw majątkowych zmarłego,
  • dziedziczenie – proces przejścia praw ze spadkodawcy na spadkobiercę.

Najważniejsze zasady dziedziczenia

Pierwszą podstawową zasadą dotyczącą dziedziczenia jest taka, że pierwszeństwo do spadku mają potomkowie zmarłego czyli: dzieci i wnuki, a także współmałżonek. Jeżeli nie ma takich osób, spadek może przypaść rodzicom, rodzeństwo i innym krewnym. Jak wspomniano wcześniej, mimo, że spadek kojarzy się przede wszystkim z zyskiem i dobrami materialnymi, w rzeczywistości jest to o wiele szersza kwestia. W spadku można otrzymać prawo do lokalu, firmę, a także długi. W niektórych przypadkach spadkobiercy przysługuje prawo do złożenia specjalnego oświadczenia, na mocy którego zrzeka się on praw do spadku. 

Nieletni i testament – zasady dziedziczenia

Nie każdy wie, że dziedziczyć mogą także nieletni. Dziecko do momentu ukończenia 18 lat nie może samo rozporządzać majątkiem, jednak to prawo przypada jego opiekunom. Warto też podkreślić, że zgodnie z przepisami spadkowymi, w procesie dziedziczenia pierwszeństwo nad dziedziczeniem ustawowym ma dziedziczenie testamentowe. Aby testament był ważny może być napisany odręcznie bądź sporządzony u notariusza, powinien też  posiadać datę sporządzenia.

Skorzystaj z usług specjalisty

W przypadku śmierci osoby bliskiej, konieczne jest nie tylko odwiedzenie domu pogrzebowego i skorzystanie z usług pogrzebowych. Kiedy emocje opadną i minie trochę czasu, bardzo istotne jest zadbanie o kwestie związane ze spadkiem i dziedziczeniem po zmarłym. W całym procesie pomocne mogą się okazać usługi prawnika.