Niejednokrotnie mieliśmy okazję przeczytać przeczytać o śmiertelnych wypadkach pracowników będących pod wpływem alkoholu, podczas wykonywania obowiązków służbowych. Tego typu zdarzenie jest odpowiednio zdefiniowanie przez kodeks pracy oraz kodeks cywilny oraz przepisy BHP. Warto rozważyć kilka kwestii związanych z potencjalnym wypadkiem, jakim jest śmierć pijanego pracownika w wyniku wypadku.

Definicja stanu nietrzeźwości zgodnie z BHP

Przepisy BHP konkretnie definiują kiedy możemy mówić o stanie nietrzeźwości u pracownika. Opierają się one na zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi. W pierwszym przypadku wartość graniczna to 0.5 promila, w drugim 0.25 mg alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza. Trzeba mieć więc na uwadze, że pracownik będący pod wpływem alkoholu niekoniecznie musi być w stanie nietrzeźwości. 

Wypadek śmiertelny pijanego pracownika

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, art.3 ust.1, definiuje, że wypadkiem przy pracy nazywamy zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło bezpośrednio w związku z pracą. Jedynie wystąpienie tych przesłanek może zostać uznane jako wypadek przy pracy. Gdy mamy do czynienia ze zdarzeniem jakim jest śmierć pijanego pracownika w wyniku wypadku, niezbędne jest zawiadomienie policji i pogotowia. Służby te wykonają postępowanie powypadkowe oraz sporządzą odpowiedni protokół dotyczący wypadku. Każdorazowo, podczas takiego zdarzenia, protokół musi zawierać informację, czy w przypadku gdyby pracownik nie był pod wpływem alkoholu, wypadek przy pracy również miałby miejsce. Jeżeli dane zdarzenie spełnia kryteria pozwalające uznać je za wypadek przy pracy, rodzina zmarłego ma podstawę do ubiegania się o świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego w formie:

  • odszkodowania,
  • renty,
  • zadośćuczynienia

Wypadkiem przy pracy nie jest zdarzenie w którym doszło do wyraźnego i potwierdzonego naruszenia przepisów. Analogicznie jest w przypadku, gdy pracownik w rażącym stopniu przyczynił się do spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości lub środków odurzających. Jednakże, nawet jeżeli dojdzie do naruszenia przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, rodzina wciąż może ubiegać się o stosowne świadczenie. Dodatkowo, w zależności od pokrewieństwa do zmarłego, przysługuje urlop z tytułu śmierci członka rodziny.

Wypadek w pracy nietrzeźwego pracownika, która nie kończy się śmiercią 

Okoliczności podane powyżej wyłączają natomiast prawo do świadczeń w momencie, gdy pracownik przeżył wypadek. Wówczas, jeżeli on sam przyczynił się do wypadku, nie otrzyma jednorazowego odszkodowania oraz wypłaty zasiłku chorobowego. Inaczej ma się sprawa z rodziną poszkodowanego. Jak stwierdził Sąd Najwyższy, np. w wyroku z 8 czerwca 2011r., ma prawo do zasiłku chorobowego.