Wypadek przy pracy zgodnie z obowiązującą w polskim prawie ustawą z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków i chorób zawodowych, został zdefiniowany jako zdarzenie, które wystąpiło nagle na skutek przyczyn zewnętrznych, miało związek z pracą oraz spowodowało uraz lub śmierć. W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy pracownikowi należy się odszkodowanie.

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi?

Świadczenia, które mogą otrzymywać pracownicy dotknięci wypadkiem przy pracy to m.in. zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy, renta, świadczenia rehabilitacyjne, dodatek pielęgnacyjny czy też wypłacone jednorazowo odszkodowanie. W przypadku gdy pracownik doświadczył stałego albo długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, to przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie, za którego wypłacenie odpowiedzialny jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest zależna od ciężkości uszczerbku na zdrowiu. 

Jakie świadczenia ma obowiązek wypłacić pracodawca?

Kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pokryje w całkowitym stopniu szkody, której doznał pracownik to pracownik ma prawo ubiegać się o świadczenie od pracodawcy. Może on jednak wystąpić o odszkodowanie dopiero, gdy zostanie mu przyznane świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O ubezpieczenie od pracodawcy można starać się także wówczas gdy to pracodawca z powodu zaniedbań ponosi winę za wypadek przy pracy. W takim przypadku jest on zobowiązany do zapewnienia wypłaty sumy pieniężnej, która pokryje koszty leczenia pracownika. Jeśli pracodawca nie wykupił polisy ubezpieczeniowej to musi on wypłacić odszkodowanie pracownikowi ze swojego majątku.

Jakie odszkodowania po wypadku śmiertelnym?

Gdy nastąpi wypadek śmiertelny to prawo do odszkodowania posiadają członkowie rodziny. Świadczenia, które im przysługują to renta rodzinna, za której wypłatę odpowiedzialny jest ZUS oraz odprawa pośmiertna, do której uprawnieni są najbliżsi członkowie rodziny. Jeżeli pracownik wykupił ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to przysługuje mu świadczenie z tego tytułu.

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?

Jeżeli wypadek przy pracy wystąpił z winy pracownika na skutek złamania przez niego przepisów to świadczenie nie zostanie przyznane. Pracownik nie może liczyć również na żadne odszkodowanie, jeśli do wypadku doszło z powodu celowego działania pracownika. Wyjątkiem jest wypadek śmiertelny. Kiedy pracownik nie zgadza się z decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to może złożyć odwołanie.