W takcie realizacji obowiązków służbowych może dojść do wielu nieprzewidzianych zdarzeń, których skutkiem może być uraz albo nawet śmierć pracownika. Nie każde jednak takie zdarzenie będzie uznane za wypadek przy pracy, bowiem konieczne jest spełnienie przesłanek ustawowych z art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadek przy pracy to nie tylko uraz spowodowany maszyną używaną podczas pracy czy uderzenie młotkiem. Może być nim także zawał serca.

Zdarzenie będące wypadkiem przy pracy

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że zdarzenie można zakwalifikować za wypadek przy pracy, gdy jest ono nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Każde takie zdarzenie wymaga indywidualnego przeanalizowania czy pomiędzy tym zdarzeniem a wykonywaną pracą zachodzi związek przyczynowo-skutkowy, czy też dane zdarzenie pozostaje bez związku z wykonywana pracą. Oczywiście są sytuacji bardziej oczywiste jak np. spadnięcie z rusztowania podczas budowy. Jednakże w orzecznictwie przyjęto, że również zawał serca może zostać uznany za wypadek przy pracy. Nie następuje tu jednak automatyzm, polegający na uznaniu, że jeżeli pracownik w trakcie pracy doznał zawału to zawsze będzie to wypadek przy pracy.

Kiedy zawał będzie wypadkiem przy pracy?

W orzecznictwie przyjęto, że śmierć pracownika w wyniku np. zawału serca może zostać uznana za wypadek przy pracy wyłącznie gdy wystąpią  nadzwyczajne okoliczności współtowarzyszące wykonywaniu pracy, które jako przyczyna zewnętrzna przyczyniły się do zaostrzenia istniejącej już choroby (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16.01.2019r., sygn. akt I PK 215/17). Uznaje się zatem, że zawał serca, pomimo tego że wynika z czynnika samoistnego, może być uznany za wypadek przy pracy jeżeli został wywołany nadmiernym wysiłkiem lub silnym stresem. Co istotne występowanie u pracownika chorób nie uniemożliwia uznania konkretnego zdarzenia za wypadek przy pracy. Zatem, co do zasady, normalny wysiłek czy też stres związany z wykonywaniem pracy nie będzie okolicznością przemawiającą za uznaniem zawału serca za wypadek przy pracy. Dopiero jeśli stres jakiemu poddany został pracownik przekraczał granice możliwe do zniesienia dla pracownika na danym stanowisku pracy czy też wysiłek fizyczny przekraczał granice związane ze standardowym realizowaniem obowiązków pracowniczych lub warunki atmosferyczne były niekorzystne do świadczenia pracy to wówczas, zawał serca którego dozna pracownik mogą zostać uznane za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy. Natomiast to w konsekwencji da podstawę do uznania, że doszło do wypadku przy pracy.

Zawał serca w pracy – podsumowanie

Reasumując, zawał serca i związana z nim śmierć lub uraz pracownika, może zostać uznany za wypadek przy pracy, jednakże wymaga to analizy konkretnego przypadku tak, aby wykazać czy doszło do nadzwyczajnych okoliczności w trakcie wykonywania pracy, które stanowiły przyczynę doznania zawału serca przez pracownika.